top of page
המדריך לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

המדריך לטיפול קוגניטיבי התנהגותי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו טיפול המתמקד באופנים בהם פרטים חושבים, מתנהגים ופועלים, תוך ניסיון להתמודד בהצלחה עם התנהגויותיהם, רגשותיהם ובעיותיהם החברתיות.

    חדשים בקטלוג