top of page
מבט על הדברים

מבט על הדברים

אלה ורקר ד"ר לבוטניקה, ירושלמית מלידה עד זקנה.

זהו ספר השירה השלישי אחרי "שלכת" 2012 ו"הרהורי סוף עונה" 2014 (קונטנטו). נגיעה שירית בתחומי חיים שונים המקיפה עניינים אישיים, נוף, טבע, חברה ומדינה. המשוררת מתבוננת לתוכה פנימה ומפנימיותה החוצה ומעתירה על הקורא בלשונה המתומצתת מניסיון חייה ומעומק עולמה הפואטי.

    חדשים בקטלוג