top of page

מהו הסיפור המשמעותי והמטלטל בחייכם? - השלב העיקרי בבניית הרצאתכם


מהו הרגע המשמעותי והמטלטל ביותר בחייכם? "השיטה" - מאת נתנאל סמריק - סדרת הדרכות למקומכם כמרצים. הסיפור והתובנה. מהו התהליך הפנימי של מציאת השיטה שלכם לבניית ההרצאה? מה מיוחד בכם? מה מבדיל את הדרך שלכם מדרכם של אחרים? אם תדייקו לעצמכם את השיטה שלכם, יהיה לכם יותר קל לצאת לעלם באופן עצמאי. הדבר המשמעותי ביותר הוא הסיפור. לכל אחד מכם יש סיפור שהוא המשמעותי בחייו. השאלה :"מה הרגע המשמעותי והמטלטל בחייך" - הסיפור הראשון שעולה. השאלה הזאת באופן טבעי נותנת לנפש ולרוח להוציא את הסיפורים, וזה הצעד הראשון בדרך לאבחון ויצירת השיטה. ברגע שהסיפור הראשון עלה, נוצר הקטר, פתיחות שמובילה אחריה לעוד קרונות רבים שיבואו.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page